East Ayton Birding | Small white

Small white

Small white

Small white

Small white

Small white

Small white

Small white

Small white